2008 / Tilateos Valo ja Aine / Installationen Materia och Ljus / Amos Anderson Konstmuseum

Evoluution tie kohti materiaa, elämää ja tietoisuutta

Mikä on se evoluutioon piilotettu kipinä joka on mahdollistanut tietoisuuden ja viime kädessä henkisen tietoisuuden?

Molekyylin ilmentyessä tietyssä evoluution vaiheessa se ylittää ominaisuuksiltaan atomin sisällyttäen sen samalla itseensä. Se sisältää sellaisia uusia rakenteita jotka esiinnousevina ominaisuuksina ovat enemmän kuin osiensa summa.

Evoluutio on osittain itseäänylittävää, transendenttista– prosessi, jossa aikaisempi  kehitystaso ylittyy ja samalla sisältyy uuteen. Näin tässä ainutlaatuisessa prosessissa kehittyy osasista yksiköitä ja röykkiöistä uusia kokonaisuuksia.

Näyttää siltä että kosmos luo itseään ja jäsentyy nk. “emergenttisten kvanttihyppyjen” kautta.

Monet tiedemiehet ovat nykyisin sitä mieltä että itseäänylittävä, transendenttinen kehitys sisältyy  universumin rakenteeseen ja kuvaa sitä.

Tietoisuuden evoluutio  ilmentää olevaisen subjektiivista kokemista ja tulkintaa ja on aina samanaikaisesti yhteydessä sekä  biologisen että yhteisöllisen taustansa senhetkiseen tilaan. Nämä kolme aspektia ovat toisiinsa sidoksissa, eikä yhden osa-alueen tutkimus koskaan valaise esimerkiksi inhimillisen olevaisuuden koko “totuutta” niinkuin  tällä hetkellä muodissa oleva biologian tutkimuksen reduktionistinen suuntaus väärin olettaa.

Evoluution kipinän voisi nimetä hengen toiminnaksi, jossa “henki” ilmentyy jokaisella kehitystasolla aina selvemmin, toteutuen yhä näkyvämmin ja enempänä joka vaiheessa.

“Henki” ei ole sinällään mikään tietty vaihe tai ideologia, eikä myöskään mikään jumala, vaan se on loputtoman kehityksen ilmentymisen osa. Evoluution kipinä on hengen täyttä läsnäoloa jokaisessa kehitysvaiheessa ja sen muuttumista vaihe vaiheelta yhä näkyvämmäksi myös itselleen.

Maailman suurien viisaustraditioiden mukaisesti tämä tarkoittaa sitä että voimme pitää näitä korkeampia tai syvempiä kehitysvaiheita sellaisina, jolloin henki tulee tietoiseksi itsestään, herää ja alkaa etsiä omaa todellista luontoaan. Tässä ei ole mitään mystistä tai uskonnollista – kyseessä on selkeästi ja konkreettisesti jälleen uuden ja korkeamman kehitysvaiheen ilmentymä,- vaiheen, jonka me kaikki voimme saavuttaa, ja joka sisältää oman syvimmän potentiaalimme esiinnousemisen mahdollisuuden.

Teksti on vapaa sitaatti “tietoisuuden Einsteiniksi” nimetyn filosofin, tutkijan, Ken Wilberin  ajatuksista.

 

Om evolutionens väg från materia till liv och medvetande

Vad är evolutionens hemliga gnista, den som möjliggjort vårt mevetande? Molekylens uppkomst under ett evolutionärt skede visar ett mönster i all utveckling: Hur den överskrider atomen (som tidigare överskridit och inbegripit partiklar) men  inbegriper  den samtidigt och besitter nu en struktur och egenskaper som tillsammans är mera än summan av delarna.

Evolutionen är delvis en självtranscenderande process- den överskrider alltid det som funnits tidigare. I det nya, i emergensen, kreativiteten framträder nya entiteter, nya mönster utvecklar sig.

Denhär enastående processen skapar enheter av fragment och helheter av högar.

Det förefaller som om kosmos utvecklar sig genom kreativa och emergenta kvantsprång. Många vetenskapsmän är ense om att självtranscendens ingår i universums struktur.

I  medvetandets evolution manifesteras den subjektiva upplevelsen och tolkningen av varandet. Det subjektiva medvetandet är  dock alltid sammankoplat med både det biologiska utvecklingstadiet och den samhälleliga processen. Dessa tre aspekter är alltid sammankoplade och kan skilt för sig studerat bara ge en “delsanning” av det mänskliga varandets tre facetter, villka är: Det subjektiva, det objektiva och det kulturella.                                          Den hemliga gnistan kunde beskrivas, eller uppfattas som handlande ande-som gud-i-vardande, där anden uppenbarar sig på varje utvecklingstadie och på så vis manifesteras allt mer, förverkligar sig allt mer på varje utvecklingsnivå. Anden är inte något visst stadium, eller någon speciell ideologi, eller någon gud, utan snarare hela denhär utvecklingsprocessen; en oändlig process som är fullständigt närvarande vid varje ändligt stadium, men också mer tillgänglig för sig själv i och med varje evolutionärt framsteg.

Det betyder att enligt världens stora vishetstraditioner kan vi betrakta de högre stadierna av den här utvecklingprocessen som de högre eller djupare stadier, där anden blir medveten om sig själv, vaknar upp, och börjar upptäcka sin sanna natur.                                                                                             -De här högre stadierna framställs ofta som  mystiska eller “flummiga”,men för det mesta är de mycket konkreta, högst påtagliga och verkliga högre utvecklingstadier-stadier som du och jag kan uppnå, stadier som utgörs av vår egen djupaste potential.

 

Teksten är ett fritt citat av Ken Wilber i boken : A brief History of Everything. Ken Wilber är filosof och forskare och har även bllivit tillkallad “medvetandets Einstein”

 

 

 

 

 

 

 

Teksti on vapaa sitaatti “tietoisuuden Einsteiniksi” nimetyn filosofin, tutkijan, Ken Wilberin  ajatuksista.

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: