Työskentelystäni / Tankar bakom mitt arbete / The visions behind my work

CHRISTINE CANDOLIN TEOKSET 

 

Presentation of my work / visions behind them /  between matter and mind

 “Thoughts, whether in philosophy or in science or in art, cannot be separated from the thinker, but they cannot be separated from the community of thinkers and speakers either.”

 I have been working with installations since early 1980.
                                                 Evolution of the human mind, especially the interconnectedness of matter and mind and the emergent properties connected to this, are the important constituents of my studies, and can be seen as allegorical reflections in my work.

 The postmodern research on cognition and perceiving and our actions in the world has a relevant part in the ideas behind my working. My studies have branched from philosophy, biology to semiotics, developmental psychology and the neurosciences.

I´m wondering how we effect our world by perceiving it and experiencing it. This is what I mean with the expression “matter and mind“.

 For me the world is not a given place outside us, my approach is phenomenological; the world unfolds in correlation with our own cultural and mental development, with our increasing  cognition and knowledge. It is an interdependent and ongoing process.                                                                                                                      -I referred to this in the 3 room installation called “Matter & Light” in 2008 at the Amos Anderson Art Museum in Helsinki. In this exhibition I studied the ideas of the evolution from matter to consciousness, thought and meaning.

 My installations are allegorical reflections on this exploration. Can I express myself as an artist on this subject matter? Yes I can and I should, as art is the medium with which  you can approach the world in an other way; art is therefore a different situation in the world. As Maurice Merleau-Ponty said: “ to interpret and express “that which is” -is an endless task both for a philosopher and an artist.

 This is why I´m not trying to find scientifical answers in my artwork, but rather to reflect questions, thougths, feelings and perspectives. My installations manifest the impressions which cannot be precisely expressed by words. They are perhaps visual markings of “that which is”.

 My art is space-specific. I’m often assembling my installations to fill several rooms, so that the subject matter can be sensed through the connotations of the combined materials, form, and thought. Some of the materials I use have a transient character, like water, breeze, light, grease, and pigment powders. But also stones, steel, glass and other reflecting materials are often parts of the installations. I prefer to create installations in which beauty combines with austerity, meaning and thought.

 In my latest work I ́ve been concentrating on video-installations. By creating big wall projections I continue with my studies on human perceiving and identification. Also studies on cultural and social borders as well as mental locations and the phenomena otherness, exclution and alienation have lately also been the subject matter behind my work.

 

Tankar bakom mitt arbete / mellan sinnet och materiet

 – Oberoende om tankarna föds ur filosofin, vetenskapen eller konsten, kan de varken skiljas från den som tänker, eller från samhället som frambringat alla tänkarna och vetenskapsmännen.”  

 Har sedan 1980-talet arbetat med rumspecifik konst och installationer.

 Medvetandets evolution, människans vetande och hennes gestaltning av världen, -samt hennes handlande-, har som ämnen fascinerat mig sedan länge. Detta har således gjort starka innehållsmässiga avtryck också i mitt visuella arbete. Mina intressen har bl.a riktat sig till områden som filosofin, semiotiken, utvecklingspsykologin, hjärnforskningen, mm.

 Dels undrar jag hur vi skapar och formar vår värld, dels försöker jag förstå hur man förnimmer ; hur vårt inre, vår tid och vår kultur påverkar vårt sätt att se och uppleva. Detta kallar jag den pågående växelverkan mellan “sinnet och materiet”.

 I allmänhet vill jag inte se människan och hennes omgivning som en objektiv, slutgiltig värld, utan vill betona den postmodernistiska vinklingen i det filosofiska tänkandet : att vår värld utvecklas i takt med hur vårt seende; vår kultur, samhälle och förnuft tillsammans utvecklas. Detta är en ständigt pågående process. Till denna växelverkan mellan sinnet och materiet hänvisade jag år 2008 i min utställning “ Matter & Light” vid Amos Andersons konstmuseum.

 -Enligt filosofen Merleau-Ponty: “Att tolka och uttrycka “det som är”, är en ändlös uppgift både för en filosof, och en konstnär.”

 Mina installationer är allegoriska reflektioner av min upptäcktsfärd inom de ovan nämnda områden.

Kan jag som bildkonstnär reflektera och göra visuella anteckningar i en del av dessa företeelser – jag tycker jag både kan och måste,- för genom konsten kan man bearbeta saker på ett sätt som inte är möjligt i den rationella världen; -konsten har därför – en annan infallsvinkel .

 Mina verk är således inga svar på vetenskapliga frågor, utan de reflekterar mina tankar, tolkninar och upplevelser i varandet; verken manifesterar därför sådant man inte har ord för. De är med andra ord materiella anteckningar av   “- det som är- “.

 I installationerna använder jag varierande materialer beronede på vad jag vill utrycka; från sten, glas, stål, betong, potatismjöl till ljus och vatten. Textfragment och skrifter har ända sedan 1980-talet haft en stor betydelse, och syftar till tanken och medvetandet. Mina installationer är oftast stora, flerdimensionella verk, där materialet och iden bakom verket visas i kombination av en karg, krass skönhet.  

Har förutom mitt individuella konstnärliga arbete också velat arbeta med kombinationen konst och vetenskap i olika grupper:

 Har arbetat som producent och medlem i den kvinnliga skulptörgruppen med namn                  “Desire To See “ under åren 2002 – 2006.

Har även jobbat som medlem och producent för gruppen SJÄHLÖ 9 sedan år 2011. Gruppen har kombinerat konst och vetenskap i sina projekt som handlat om annanskap utanförskap och isolering.Vi har framgångsrikt visat våra utställningshelheter kombinerade med föreläsningar och podiumdiskussioner både i Finland och utomlands. Se våra hemsidor:

http://sjahlo9.wordpress.com

 I min senaste utställning som handlade om vatten i sina många skepnader kombinerade jag performance och vetenskap. Ordnade en paneldiskussion om vårt äganderätt till grunvattnen med en föreläsning av professor, miljörådet Antti Belinskij från Östra Finlands universitet.

 Kommer att kombinera konst och vetenskap även i mina kommande project.                                                                          

 

 

Työskentelyni taustat ja suunta / mielen ja materian välissä

 ” – Riippumatta siitä syntyvätkö ajatukset filosofiasta, tieteestä vai taiteesta, niitä ei voi  irrottaa ajattelijastaan, ja yhtä vähän niitä voi irrottaa siitä kulttuurista joka  synnytti ajatteliljat, taiteilijat ja tiedemiehet.”

Olen 1980-luvun alusta tehnyt pääasiassa tilateoksia ja installaatioita joiden kautta olen tutkinut mielen ja materian vuorovaikutusta ja tästä esiin nousevia ominaisuuksia.

Mielen evoluutio, ihmisen tietoisuus sekä se,-miten ajan ja paikan kokemukset ja merkityksien muodostuminen ovat tietoisuuden edetessä jäsentyneet,- ovat uteliaisuuteni ja tiedonjanoni kohde. Tutkimukseni ovat siksi haarautuneet myös luonnontieteiden pariin, etenkin biologian, filosofian, semiotiikan ja kehityspsykologian pariin.                    

Pohdin sekä sitä, miten maailma sitä hahmottaessamme muotoutuu, että sitä, miten alati uudet näkökulmamme ajassa ja kulttuurissa muuttavat meitä,                                                                                                                                         -tätä kutsun mielen ja materian vuorovaikutukseksi.

Ymmärrän siten maailman vuorovaikutteisena prosessina,- en ennalta annettuna valmiina paikkana jossain ulkopuolellamme joka odottaa löytämistään. Kun opimme uutta, tietoisuutemme ja ymmärryksemme kehittyy ja näkökulmamme maailmaan muuttuu . Kysynkin, missä kulkevat mielemme rajat ja missä on se kohta josta ”maailma” alkaa? Minulle sitä rajaa ei ole; me luomme maailmamme samalla kun opettelemme näkemään ja ymmärtämään sitä.

Tietoisuutemme heijastaa siten mielen ja materian vuorovaikutussuhdetta ja tämä suhde on evolutiivinen.

 Tähän kehityksen prosessiin viittasin v.2008 pitämässäni yksityisäyttelyssäni Amos Andersonin taidemuseossa Helsingissä, moniosaisella tilateoksellani nimeltä Matter & Light.

Kysymykseni onkin; voiko taiteella kommentoida tai vaikuttaa em. kysymyksissä? Mielestäni voi ja pitääkin, koska taiteen avulla on aina asetettu kysymyksiä olevaisuuden reunaehdoista tavalla, joka tieteen alalla ei olisi mahdollista. Taide on toisenlainen näkökulma maailmaan; Filosofi Merleau-Pontyn sanojen mukaisesti: olevaisuuden tutkimus on loputon sarka sekä filosofille että taiteilijalle.

 Tilateokseni ovat siten allegorisia heijastuksia tutkimusteni ja pohdintojeni eri vaiheista ja toivon niissä piilevän energian ja hiljaisuuden yhdistelmän herättävän katsojassa uusia merkityksiä, ajatuksia ja tunteita.                                                                                              

 -Ne eivät siten hae vastauksia tieteen tai filosofian kysymyksiin vaan heijastavat niistä syntyneitä ajatuksia ja havaintoja sekä kokemuksia olemisen sellaisista tasoista, joihin tarkkaa määritelmää ei ole; ne ovat siten erään aikakauden ja kulttuurin materiaalisia muistiinpanoja.

Tilateokseni ovat olleet pääasiassa isoihin tiloihin, taikka useampaan huoneeseen suunniteltuja ideakokonaisuuksia, ne ovat useimmiten tilasidonnaisia. 

Olen taiteen parissa oman itsenäisen työskentelyni lisäksi halunnut tehdä yhteisyötä eri ryhmien parissa:                                    

 Olen toiminut vuosina vuosina 2002-2006 Desire to See– nimisen viiden naispuolisen       kuvanveistäjän tuottajajäsenenenä.

 Minua on myös pitkään kiinnostanut tieteen ja taiteen yhdistäminen työskentelyssäni ja siksi olen toiminut v:sta 2011 lähtien uutta konseptia taiteen kentille ja kulttuuriin luovan Sjählö9-taiteilija / tiedemies-ryhmän projektien tuottajana ja jäsenenä. Ryhmä tutkii ulkopuolisuutta toiseutta ja eristämistä tieteen ja taiteen tulokulmista käsin ja olemme esiintyneet menestyksellisesti sekä Suomessa ( Hyvinkään taidemuseossa, Tikanojan Taidekodissa, Galleria Lapinlahdessa Helsingissä ) että Pohjolan Talossa Islannissa ja Suomen Saksan instituuttissa Berliinissä otsikolla Heijastuksia toiseudesta. Ryhmämme on näissä näyttelyissään järjestänyt esitelmiä, luentoja ja keskustelutilaisuuksia toiseuden heijastuksista tieteen, filosofian ja historiantutkimuksen näkökulmista käsin. Ryhmämme kotisivut: http://sjahlo9.wordpress.com

 Yhdistin taiteen ja tieteen tulokulmia myös viimeisimmässä yksityisnäyttelyssäni nimeltä

!VETTÄ! !WATER! Helsingissä Galleria Laterna Magicassa Hgin juhlaviikkojen aikana.                                 Käsittelin teoksessani vettä sen monien olomuotojen kautta, kuin myös kutsumani Berliiniäisen performanssitaiteilijan Birgit Aßhoffin esityksessä.

2.9.2017 klo 14 näyttelyni yhteydessä toteutettiin paneelikeskustelu Suomen pohjavesioikeuksista.

Asiasta esitelmöi ympäristöoikeuden professori, Itä Suomen yliopiston professori Antti Belinskij  sekä yleisökeskustelun moderaattorina toimi Suomen Luonnonsuojeluliiton johtava asiantuntija

Ilpo Kuronen

 

Tulevissa taideprojekteissani jatkan maailman hahmottamisen tutkimista sekä tieteen ja taiteen yhdistämistä itsenäisesti kuin myös eri projektiryhmien tuottajajäsenenenä.

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: